Regulamin

1. Wprowadzenie

 

1.1 Niniejsza strona (wraz z dokumentami, o których mowa na tej stronie) określa warunki ("Warunki"), na jakich dostarczamy użytkownikowi dowolny produkt lub usługę (każdy z nich zwany "Produktem") wymienione na naszej stronie internetowej pod adresem www.buteophotogear.com ("Strona"). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed zamówieniem jakichkolwiek Produktów na Stronie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamawiając jakiekolwiek Produkty, wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

1.2 Użytkownik powinien wydrukować kopię niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.

1.3 Klikając przycisk potwierdzający zamówienie, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na jego przestrzeganie. Należy pamiętać, że klauzula 6 opisuje, w jaki sposób powstaje Umowa między nami. Jeśli użytkownik nie chce być związany niniejszymi Warunkami i/lub nie zgadza się z nimi, nie może korzystać z Witryny ani zamawiać na niej żadnych Produktów.

 

2. Definicje

 

2.1 W niniejszych Warunkach następujące terminy mają przypisane im znaczenia:

"Umowa" ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 6.2;

"Potwierdzenie Wysyłki" ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 6.2;

"Zdarzenie Siły Wyższej" ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 20.1;

 "zawiadomienie" ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 18.1

"Potwierdzenie Zamówienia" ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 6.1;

 "Produkt" ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 1.1, a wszelkie odniesienia do Produktu lub Produktów

Produktów oznacza jeden lub więcej produktów, w zależności od kontekstu;

"Witryna" ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 1.1;

 "Warunki" mają znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 1.1;

"Gwarancja" ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 14.1;

 oraz "my" ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 3.1 i obejmuje następców prawnych i cesjonariuszy

 a słowa "nasz" i "nas" należy interpretować odpowiednio.

 

3. O nas

 

3.1 Jesteśmy Benel B.V. | Namiot-czatownia.pl, spółka zarejestrowana w Hoogeveen, Holandia. Nasza siedziba znajduje się pod adresem Buitenvaart 1127a, 7905 SE, Hoogevee, Holandia, a nasz numer rejestracyjny to 50035673.

3.2 Nasz numer VAT to: NL822507523B01

3.3 W przypadku jakichkolwiek ogólnych pytań lub uwag przed zawarciem Umowy, użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@benel.nl, ale musi przesłać nam wszelkie zawiadomienia zgodnie z niniejszymi Warunkami i/lub Umową zgodnie z klauzulą 18.

 

4. Dostępność usług

 

4.1 Witryna jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez osoby zamieszkałe w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltarze, Grecji, Guernsey, na Węgrzech, w Islandii, Indiach, Irlandii, Jersey, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Norwegii, Polsce, Portugalii, na Reunionie, w Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Szwecji, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. (i inne kraje, które dodamy wkrótce)

 

5. Status użytkownika

 

5.1 Składając zamówienie na Produkt za pośrednictwem Witryny, użytkownik gwarantuje, że: (A) jesteś prawnie zdolny do zawierania wiążących umów; (B) masz co najmniej 18 lat;

 

6. Zawieranie umów

 

6.1 Użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia swojego zamówienia przed jego złożeniem i poprawienia ewentualnych błędów. Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia na Produkt ("Potwierdzenie Zamówienia").

6.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Potwierdzenie Zamówienia nie stanowi przyjęcia przez nas jego zamówienia, a zamówienie stanowi ofertę zakupu Produktu. Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji przez nas, a my potwierdzimy taką akceptację, wysyłając użytkownikowi wiadomość e-mail potwierdzającą, że Produkt został wysłany ("Potwierdzenie Wysyłki"). Umowa między użytkownikiem a nami, która będzie zawierać niniejsze Warunki przez odniesienie ("Umowa"), zostanie zawarta dopiero po wysłaniu przez nas Potwierdzenia Wysyłki. Językiem Umowy jest język angielski.

6.3 Należy pamiętać, że nie złożymy Umowy w imieniu użytkownika i że, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, nie będzie ona dostępna dla użytkownika.

6.4 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, możemy odrzucić każde zamówienie. Możemy również zdecydować się na realizację dowolnego zamówienia na określonych warunkach. Jeśli nie przyjmiemy zamówienia, powiadomimy użytkownika o takiej odmowie w ciągu 14 dni od otrzymania odpowiedniego zamówienia.

6.5 Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia nam wszelkich niezbędnych informacji, dokumentów lub materiałów, o które poprosiliśmy na tej Stronie w celu terminowej realizacji zamówienia.

6.6 Umowa dotyczy wyłącznie Produktów, których wysyłka została potwierdzona w Potwierdzeniu Wysyłki. Nie będziemy zobowiązani do dostarczenia jakichkolwiek innych Produktów, które mogły stanowić część zamówienia użytkownika, dopóki wysyłka takich Produktów nie zostanie potwierdzona w odrębnym Potwierdzeniu Wysyłki.

6.7 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy być zmuszeni do wykonania prac wykraczających poza to, co zostało wyraźnie określone w Potwierdzeniu Zamówienia, jeśli takie prace są w uzasadniony sposób wymagane lub pomocnicze w stosunku do Potwierdzenia Zamówienia. Takie prace stanowią część danego Produktu. Użytkownik zostanie powiadomiony w Potwierdzeniu Wysyłki, czy takie dodatkowe prace są wymagane i jaki jest ich koszt. Prosimy o jak najszybszy kontakt (a w każdym razie w ciągu 14 dni od otrzymania odpowiedniego Produktu), jeśli użytkownik nie zgadza się na wykonanie takich dodatkowych prac i prosimy o zwrócenie uwagi, w szczególności, na prawo do odstąpienia od umowy opisane w punkcie 8.

6.8 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie odniesienia do jego własnych warunków, standardowej klauzuli na jego papierze firmowym, klauzuli w jego własnych warunkach określającej ich wyłączne zastosowanie oraz wszelkich innych warunków, które użytkownik chce stosować zamiast lub w uzupełnieniu Warunków lub jakiejkolwiek Umowy, będą nieważne i nie będą miały zastosowania do niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Umowy.

6.9 Należy pamiętać, że niniejszy punkt nie ma zastosowania do umów, do których ma zastosowanie punkt 7.

 

7. Nasz status

 

7.1 Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach przyjmujemy zamówienia jako pośrednicy w imieniu sprzedawców będących osobami trzecimi. Wynikająca z tego umowa prawna jest zawierana między użytkownikiem a sprzedawcą będącym osobą trzecią i podlega warunkom tego sprzedawcy będącego osobą trzecią, o których sam poinformuje użytkownika. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z takimi warunkami osób trzecich mającymi zastosowanie do transakcji.

7.2 W Witrynie możemy również zamieszczać łącza do witryn internetowych innych spółek, powiązanych z nami lub niepowiązanych. Nie możemy zobowiązać się, że produkty zakupione od sprzedawców zewnętrznych za pośrednictwem Witryny lub od firm, do których witryn podaliśmy link w Witrynie, będą zadowalającej jakości, a wszelkie takie gwarancje są przez nas całkowicie wyłączone. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika wobec sprzedawcy będącego osobą trzecią. Powiadomimy użytkownika, gdy osoba trzecia jest zaangażowana w transakcję, i możemy ujawnić informacje o kliencie związane z tą transakcją sprzedawcy będącemu osobą trzecią.

 

8. Prawa konsumenta

 

 8.1 Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym użytkownik wszedł w fizyczne posiadanie ostatniego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez użytkownika weszła w fizyczne posiadanie ostatniego towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas [Benel B.V. / Namiot-czatownia.pl, Buitenvaart 1127a, 7905 SE, Hoogeveen, Holandia, telefon: +31-528234828, adres e-mail: info@benel.nl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Można również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie przekażemy Ci potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

8.2 W przypadku odstąpienia od umowy przez użytkownika, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej). Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu z tytułu utraty wartości dostarczonych towarów, jeśli utrata jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z nimi przez użytkownika. Zwrotu kosztów dokonamy bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie

(a) 14 dni od dnia, w którym otrzymamy z powrotem od użytkownika wszelkie dostarczone towary, lub

(b) (jeśli wcześniej) 14 dni od dnia dostarczenia przez użytkownika dowodu, że zwrócił on towary, lub

(c) jeśli nie dostarczono żadnych towarów, 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie uzgodnił inaczej; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat w wyniku zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Użytkownik ma obowiązek odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towary przed upływem 14 dni. Użytkownik będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących rodzajów umów:

- Umowy na dostawę towarów, które są wykonane według specyfikacji konsumenta lub są wyraźnie spersonalizowane.

- Umowy o dostawę towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub utracić ważność.

- Umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały rozpieczętowane po dostawie.

- Umowy na dostawę towarów, które po dostawie, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie zmieszane z innymi przedmiotami.

- Umowy na dostawę zapieczętowanych nagrań audio lub wideo lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostały rozpieczętowane po dostawie.

- Umowy na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów na prenumeratę takich publikacji.

 

9. Dostępność i dostawa

 

9.1 Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie dostawy określonym w Potwierdzeniu Wysyłki lub, jeśli nie określono terminu dostawy, w ciągu 30 dni od daty Potwierdzenia Wysyłki, chyba że wystąpią wyjątkowe okoliczności. Koszty dostawy są dostępne za pośrednictwem Witryny.

9.2 Dla celów punktu 20, będzie to Zdarzenie Siły Wyższej, jeśli nie będziemy w stanie zorganizować dostawy z powodu okoliczności, które można w uzasadniony sposób przypisać użytkownikowi. W takich okolicznościach będziemy uprawnieni do przechowywania odpowiedniego Produktu, który udostępniliśmy użytkownikowi do odbioru, na ryzyko i koszt użytkownika. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną, gdy powiadomimy użytkownika na piśmie, że umieściliśmy odpowiedni Produkt w magazynie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się zapłacić nam uzasadnione opłaty za przechowywanie.

9.3 Jeśli użytkownik nie odbierze Produktu w ciągu 3 miesięcy od otrzymania od nas drugiego z dwóch kolejnych pisemnych powiadomień - z których ostatnie zostało wysłane listem poleconym - możemy sprzedać ten Produkt w celu odzyskania wszelkich kwot, które użytkownik jest nam winien.

9.4 Możemy dostarczyć dowolny Produkt w częściach, chyba że byłoby to nieuzasadnione. Jeśli Produkt jest dostarczany w częściach, możemy wystawić oddzielną fakturę za każdą z nich.

 

10. Ryzyko i tytuł własności

 

10.1 Od momentu dostarczenia Produktu do Klienta ponosi on ryzyko związane z Produktem.

10.2 Własność Produktu przechodzi na użytkownika dopiero po otrzymaniu przez nas pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych z tytułu Produktu, w tym kosztów dostawy.

 

11. Kontrola i wady

 

11.1 Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Produktu w rozsądnym terminie po jego dostarczeniu w celu upewnienia się, że dostarczony Produkt jest zgodny z odpowiednią Umową, w tym: (A) czy dostarczono właściwy Produkt; oraz (B) czy dostarczona ilość Produktu jest zgodna z uzgodnioną.

 

12. Cena i płatność

 

12.1 Ceny Produktów zawierają podatek VAT.

12.2 Płatność za Produkt może być dokonana kartą kredytową lub debetową, a odpowiednie informacje i autoryzacja muszą zostać dostarczone w momencie składania zamówienia. Akceptujemy płatności kartami Visa, Mastercard, przelewem bankowym, PayPal, Sofortbanking.

12.3 Ze względów technicznych, w przypadku płatności kartą kredytową lub debetową, karta użytkownika zostanie tymczasowo obciążona po złożeniu zamówienia i zakończeniu odpowiedniego procesu płatności kartą. Niezwłocznie zwrócimy użytkownikowi pieniądze, jeśli nie wystawimy Potwierdzenia Wysyłki lub jeśli użytkownik odstąpi od Umowy zgodnie z postanowieniami punktu 8. Jeśli wydamy Potwierdzenie Wysyłki, zastosujemy kwotę, którą obciążyliśmy kartę użytkownika na poczet ceny Produktu.

12.4 Ceny Produktów i koszty dostawy mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia, w odniesieniu do których wysłaliśmy już Potwierdzenie Wysyłki.

12.5 Witryna zawiera dużą liczbę Produktów i zawsze jest możliwe, że pomimo naszych najlepszych starań, niektóre Produkty wymienione w Witrynie mogą być nieprawidłowo wycenione lub nieprawidłowo opisane. Jeśli prawidłowa cena Produktu jest wyższa niż cena podana na Stronie lub jeśli opis na Stronie jest nieprawidłowy, zwykle, według naszego uznania, skontaktujemy się z użytkownikiem w celu uzyskania instrukcji przed wysłaniem Produktu lub odrzucimy zamówienie i powiadomimy użytkownika o takim odrzuceniu.

12.6 Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia użytkownikowi Produktu po nieprawidłowej cenie (niższej lub wyższej od rzeczywistej ceny Produktu) lub odpowiadającego nieprawidłowemu opisowi, nawet po wysłaniu użytkownikowi Potwierdzenia Wysyłki, jeśli błąd w cenie lub błąd w opisie jest oczywisty i nie do pomylenia i mógł zostać w rozsądny sposób rozpoznany przez użytkownika jako błąd.

12.7 Należy pamiętać, że Produkt otrzymany na podstawie Umowy może nieznacznie różnić się od Produktu opisanego na Stronie (na przykład kolorem). W przypadku niezadowolenia z takiego stanu rzeczy należy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.

12.8 Płatność zostanie dokonana zgodnie z punktem 12.2 bez potrąceń i/lub rabatów. Jeśli użytkownik nie zapewni terminowej płatności jakiejkolwiek należnej kwoty, jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 2% ponad stopę bazową Rabobank (zarówno przed, jak i po wydaniu wyroku) od zaległej kwoty.

Jeśli użytkownik nie zapewni terminowej płatności jakiejkolwiek należnej kwoty, zapłaci nam nasze uzasadnione koszty związane z uzyskaniem płatności od użytkownika (w tym nasze uzasadnione koszty związane z wszczęciem postępowania).

 

13. Nasza polityka zwrotów

 

13.1 Jeśli użytkownik zwróci nam Produkt z jakiegokolwiek powodu innego niż ten, o którym mowa w punkcie 8.1 (na przykład, ponieważ uważa, że Produkt jest wadliwy lub ponieważ powiadomił nas zgodnie z punktem 24, że nie zgadza się na zmianę niniejszych Warunków), zbadamy zwrócony Produkt i powiadomimy użytkownika o zwrocie pieniędzy za pośrednictwem poczty elektronicznej w rozsądnym terminie.

Zazwyczaj przetworzymy należny zwrot tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym potwierdziliśmy użytkownikowi pocztą elektroniczną, że jest uprawniony do zwrotu. Zwrócimy pełną cenę wadliwego Produktu, wszelkie obowiązujące opłaty za dostawę oraz wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez użytkownika w związku ze zwrotem produktu do nas.

13.2 Zwykle dokonujemy zwrotu pieniędzy otrzymanych od użytkownika przy użyciu tej samej metody, która została pierwotnie użyta do zapłaty za zakup.

 

14. Gwarancja

 

14.1 Gwarantujemy użytkownikowi, że każdy Produkt zakupiony od nas za pośrednictwem Witryny będzie w momencie dostawy i przez kolejne 24 miesiące zgodny we wszystkich istotnych aspektach z jego opisem, będzie zadowalającej jakości i będzie nadawał się do wszystkich celów, dla których produkty tego rodzaju są powszechnie dostarczane ("Gwarancja").

14.2 Jeśli jakikolwiek Produkt podlega dalszym gwarancjom producenta lub importera tego Produktu, użytkownik może również zwrócić się bezpośrednio do takiego producenta lub importera z jakąkolwiek reklamacją.

14.3 Wszelkie części, które zostaną wymienione w wyniku wykonania przez nas jakichkolwiek działań naprawczych w ramach Gwarancji, staną się naszą własnością.

14.4 Jeśli użytkownik chce zgłosić roszczenie w ramach Gwarancji, powinien przesłać wadliwy Produkt do nas na adres Benel B.V. | Namiot-czatownia.pl, Department Repair, Buitenvaart 1127a, 7905 SE, Hoogeveen, Holandia, abyśmy mogli naprawić lub wymienić Produkt w rozsądnym terminie. Możemy odmówić naprawy lub wymiany Produktu, jeśli taka naprawa lub wymiana byłaby nieproporcjonalna lub niemożliwa. Jeśli odmówimy naprawy lub wymiany Produktu, zwrócimy użytkownikowi pieniądze zgodnie z punktem 13.

 

15. Wypowiedzenie

 

15.1 Możemy rozwiązać dowolną Umowę w dowolnym momencie, przekazując użytkownikowi pisemne powiadomienie zgodnie z punktem 18.

 

16. Nasza odpowiedzialność

 

16.1 Z zastrzeżeniem punktu 16.3, w przypadku nieprzestrzegania przez nas niniejszych Warunków, ponosimy odpowiedzialność wobec użytkownika wyłącznie za cenę zakupu Produktów oraz, z zastrzeżeniem punktu

16.2, za wszelkie straty poniesione przez użytkownika w wyniku niedotrzymania przez nas warunków (wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób), które są przewidywalną konsekwencją takiego niedotrzymania. 16.2 Z zastrzeżeniem punktu 16.3, nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z nieprzestrzegania przez nas niniejszych Warunków, które należą do następujących kategorii, nawet jeśli takie straty wynikają z naszego umyślnego naruszenia:

(A) utrata dochodów lub przychodów;

(B) utrata działalności;

(C) utrata zysków;

(D) utrata przewidywanych oszczędności;

(E) utrata danych; lub

(F) straty czasu zarządu lub biura.

Jednakże, niniejszy punkt 16.2 nie będzie stanowić przeszkody dla roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia materialnego użytkownika, które są możliwe do przewidzenia lub jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat, które nie są wyłączone przez kategorie (A) do (F) włącznie z niniejszym punktem 16.2.


16.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:

(A) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

(B) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

(C) jakiekolwiek naruszenie zobowiązań wynikających z sekcji 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r;

(D) wadliwe produkty zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r;

(E) wszelkie inne kwestie, w przypadku których wyłączenie lub próba wyłączenia naszej odpowiedzialności byłaby niezgodna z prawem. 16.4 W przypadku zakupu Produktu od sprzedawcy będącego osobą trzecią za pośrednictwem Witryny, indywidualna odpowiedzialność sprzedawcy zostanie określona w Warunkach sprzedawcy.

 

17. Komunikacja pisemna

 

17.1 Obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby niektóre informacje lub komunikaty wysyłane przez nas do użytkownika miały formę pisemną. Korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje, że komunikacja z nami będzie odbywać się głównie drogą elektroniczną. Będziemy kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przekazywać mu informacje poprzez zamieszczanie powiadomień na Stronie. Dla celów umownych, użytkownik wyraża zgodę na ten elektroniczny sposób komunikacji i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, które wymagają, aby takie komunikaty miały formę pisemną. Niniejszy warunek nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika.

 

18. Powiadomienia

 

18.1 Z wyjątkiem przypadków, w których zastosowanie ma punkt 3.3, wszelkie zawiadomienia, informacje i inne komunikaty ("zawiadomienia") przekazywane nam przez użytkownika muszą być przekazywane na adres: Benel B.V. / Namiot-czatownia.pl, Buitenvaart 1127a, 7905 SE, Hoogeveen, Holandia.

18.2 Możemy powiadomić użytkownika na adres e-mail lub adres pocztowy podany podczas składania zamówienia lub w dowolny sposób określony w punkcie 17 powyżej.

18.3 Zawiadomienie zostanie uznane za otrzymane i prawidłowo doręczone niezwłocznie, gdy którekolwiek z poniższych zdarzeń będzie miało miejsce: zostanie ono opublikowane w Witrynie, 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail lub 3 dni po dacie wysłania listu.

18.4 W celu udowodnienia doręczenia jakiegokolwiek powiadomienia wystarczy udowodnić, w przypadku listu, że taki list został prawidłowo zaadresowany, ostemplowany i umieszczony na poczcie, a w przypadku wiadomości e-mail, że taka wiadomość e-mail została wysłana na podany adres e-mail adresata.

 

19. Przeniesienie praw i obowiązków

 

19.1 Umowa pomiędzy użytkownikiem a nami jest wiążąca dla użytkownika i dla nas oraz dla naszych następców prawnych i cesjonariuszy.

19.2 Użytkownik nie może przenosić, cedować, obciążać ani w inny sposób rozporządzać Umową ani żadnymi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

19.3 Możemy przenieść, scedować, obciążyć, podzlecić lub w inny sposób zbyć Umowę lub jakiekolwiek nasze prawa lub obowiązki z niej wynikające w dowolnym momencie w okresie obowiązywania Umowy.

 

20. Zdarzenia poza naszą kontrolą

 

20.1 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, które jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą ("Zdarzenie Siły Wyższej").

20.2 Zdarzenie Siły Wyższej obejmuje każde działanie, zdarzenie, brak zdarzenia, zaniechanie lub wypadek poza naszą uzasadnioną kontrolą i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń) następujące zdarzenia:

(A) strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne;

(B) rozruchy społeczne, zamieszki, inwazję, atak terrorystyczny lub groźbę ataku terrorystycznego, wojnę (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą) lub groźbę lub przygotowania do wojny;

(C) pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi, epidemia lub inna klęska żywiołowa;

(D) niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotu, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;

(E) brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych; oraz

(F) aktów, dekretów, przepisów ustawowych, wykonawczych lub ograniczeń jakiegokolwiek rządu.

20.3 Wykonywanie przez nas Umowy uznaje się za zawieszone na okres, w którym trwa Zdarzenie Siły Wyższej, a my będziemy mieć przedłużony termin wykonania na czas trwania tego okresu. Dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania wynikające z Umowy będą mogły być wykonywane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

 

21. Odstąpienie

 

21.1 Jeśli w dowolnym momencie nie będziemy nalegać na ścisłe wykonanie któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy lub któregokolwiek z niniejszych Warunków, lub jeśli nie skorzystamy z któregokolwiek z praw lub środków zaradczych, do których jesteśmy uprawnieni na mocy Umowy, nie będzie to stanowić zrzeczenia się takich praw lub środków zaradczych i nie zwolni użytkownika z przestrzegania takich zobowiązań.

21.2 Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego niewykonania zobowiązania.

21.3 Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z niniejszych Warunków nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie określone jako zrzeczenie się i zostanie przekazane użytkownikowi na piśmie zgodnie z punktem 18 powyżej.

 

22. Rozdzielność postanowień

 

22.1 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków lub Umowy zostanie uznane przez właściwy organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienie zostanie w tym zakresie oddzielone od pozostałych postanowień, które pozostaną ważne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

23. Całość umowy

23.1 Niniejsze Warunki i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich przywołane stanowią całość porozumienia między nami i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, korespondencję, negocjacje, wcześniejsze ustalenia, porozumienia lub umowy między nami odnoszące się do przedmiotu jakiejkolwiek Umowy.

23.2 Każdy z nas przyjmuje do wiadomości, że zawierając Umowę, żaden z nas nie opiera się ani nie będzie miał żadnych środków prawnych w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji (złożonych niewinnie lub w wyniku zaniedbania), które nie zostały określone w niniejszych Warunkach lub dokumentach, o których w nich mowa.

23.3 Każdy z nas zgadza się, że nasza jedyna odpowiedzialność w odniesieniu do tych oświadczeń i gwarancji, które są określone w Umowie (niezależnie od tego, czy zostały złożone niewinnie, czy w wyniku zaniedbania), będzie dotyczyła naruszenia umowy.

23.4 Zamierzamy polegać na niniejszych Warunkach i wszelkich dokumentach wyraźnie w nich przywołanych w odniesieniu do przedmiotu jakiejkolwiek Umowy.

 

24. Zmiany

 

24.1 Spółka ma prawo do okresowej zmiany i uzupełniania niniejszych Warunków.

24.2 Użytkownik będzie podlegał Warunkom obowiązującym w momencie zamówienia Produktu, chyba że zmiana niniejszych Warunków jest wymagana przez prawo lub organ rządowy (w takim przypadku będzie ona miała zastosowanie do zamówień złożonych wcześniej przez użytkownika) lub jeśli powiadomimy użytkownika o zmianie niniejszych Warunków przed wysłaniem Potwierdzenia Wysyłki (w takim przypadku mamy prawo założyć, że użytkownik zaakceptował zmianę Warunków, chyba że powiadomi nas o tym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Produktów).

 

25. Prawo i jurysdykcja

 

25.1 Wszystkie umowy zakupu Produktów za pośrednictwem Witryny oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub powstaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu holenderskiemu.

25.2 Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z takimi Umowami lub ich przedmiotem lub ich powstaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Holandii.

 

Załącznik Wzór formularza anulowania

 

Do Benel B.V. / Namiot-czawtonia.pl, Buitenvaart 1127a, 7905 SE Hoogeveen, Holandia, telefon: +31 (0)528234828 , adres e-mail: info@benel.nl: Ja / My[*] niniejszym zawiadamiam, że ja / my[*] anuluję moją / naszą [*] umowę sprzedaży następujących towarów [*]/o świadczenie następującej usługi[*], Zamówione w dniu [*] / otrzymane w dniu [*], Imię i nazwisko konsumenta(-ów), Adres konsumenta(-ów), Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli niniejszy formularz został zgłoszony w formie papierowej). Data [*] Niepotrzebne skreślić.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony, Team Namiot-czatownia.pl

© 2022 - 2024 Namiot-czatownia.pl | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore