Warunki użytkowania

Niniejsza strona (wraz z dokumentami, o których na niej mowa) określa warunki korzystania z naszej witryny internetowej www.buteophotogear.com (naszej witryny), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Korzystając z naszej witryny, użytkownik oznacza, że akceptuje niniejsze warunki użytkowania i zgadza się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej witryny.

Informacje o nas

www.buteophotogear.com jest stroną obsługiwaną przez Benel B.V. ("my" oraz słowa "nasz" i "nas" należy interpretować odpowiednio). Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Hoogeveen w Holandii. Nasza siedziba znajduje się pod adresem Buitenvaart 1127a, 7905 SE, Hoogeveen, Holandia, a nasz numer rejestracyjny to 50035673. Nasz numer VAT to NL822507523B01.

Dostęp do naszej witryny

Dostęp do naszej witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych w naszej witrynie bez powiadomienia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza witryna będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części naszej witryny lub całej witryny do użytkowników, którzy zarejestrowali się u nas.

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować takie informacje jako poufne i nie może ich ujawniać osobom trzecim. Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez użytkownika lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej opinii użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej witryny. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny za pośrednictwem połączenia internetowego użytkownika, są świadome niniejszych warunków i że ich przestrzegają.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej witryny i materiałów na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej witryny w celach osobistych i może w uzasadniony sposób zwrócić uwagę innych na materiały zamieszczone w naszej witrynie.

Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek wydrukowanych lub pobranych materiałów, a także nie może wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu. Nasz status (oraz status wszelkich zidentyfikowanych współautorów) jako autorów materiałów na naszej stronie musi być zawsze uznawany.

Zabronione jest wykorzystywanie jakiejkolwiek części materiałów zamieszczonych na naszej stronie w celach komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, jego prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygaśnie i będzie musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie materiałów.

Poleganie na opublikowanych informacjach

Komentarze i inne materiały publikowane na naszej stronie nie stanowią porad, na których należy polegać. W związku z tym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez jakąkolwiek osobę odwiedzającą naszą witrynę lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek jej zawartości.

Nasza strona zmienia się regularnie

Staramy się regularnie aktualizować naszą witrynę i możemy zmieniać jej zawartość w dowolnym momencie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały na naszej stronie mogą być nieaktualne w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

Nasza odpowiedzialność

Materiały wyświetlane na naszej stronie są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków lub zapewnień co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, inni członkowie naszej grupy spółek i powiązane z nami strony trzecie niniejszym wyraźnie wykluczamy:

- wszelkie warunki, gwarancje i inne postanowienia, które mogłyby być dorozumiane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności; oraz

- wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy wynikają one z czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można je przewidzieć, poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej witryny, wszelkich witryn z nią powiązanych i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, w tym między innymi wszelką odpowiedzialność za:

- utratę dochodów lub przychodów

- utratę działalności;

- utratę zysków lub umów

- utratę przewidywanych oszczędności

- utratę danych;

- utrata wartości firmy;

- zmarnowany czas zarządu lub biura; oraz

- za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy powstały w wyniku czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można je było przewidzieć,

z zastrzeżeniem, że niniejszy warunek nie stanowi przeszkody dla roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia materialnego lub jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wyłączone przez żadną z kategorii określonych powyżej.

Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani na naszą odpowiedzialność za oszukańcze wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do podstawowej kwestii, ani na żadną inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Informacje o użytkowniku i jego wizytach na naszej stronie

Przetwarzamy informacje o użytkowniku zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego dane są dokładne.

Transakcje zawierane za pośrednictwem naszej witryny

Umowy na dostawę towarów i/lub usług zawierane za pośrednictwem naszej witryny lub w wyniku odwiedzin użytkownika podlegają naszym warunkom dostawy.

Przesyłanie materiałów do naszej witryny

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z funkcji umożliwiającej przesyłanie materiałów do naszej witryny, musi przestrzegać niniejszych warunków użytkowania (w tym między innymi postanowień dotyczących dopuszczalnego użytkowania określonych poniżej). Użytkownik gwarantuje, że wszelkie takie materiały są zgodne z tymi standardami i zwalnia nas z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia tej gwarancji.

Wszelkie materiały przesyłane przez użytkownika do naszej witryny będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone, a użytkownik przyznaje nam globalne, wieczyste, nieodwołalne, nieodpłatne, niewyłączne prawo i licencję na wykorzystywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i ujawnianie stronom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu. Mamy również prawo ujawnić tożsamość użytkownika każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że jakikolwiek materiał opublikowany lub przesłany przez użytkownika na naszą stronę stanowi naruszenie jej praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów opublikowanych przez użytkownika lub innego użytkownika naszej witryny.

Mamy prawo do usunięcia wszelkich materiałów lub postów zamieszczonych przez użytkownika na naszej stronie, jeśli w naszej opinii takie materiały nie są zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania (w tym między innymi z postanowieniami dotyczącymi dopuszczalnego użytkowania określonymi poniżej).

Dopuszczalne użytkowanie

Użytkownik NIE może korzystać z naszej witryny (ani zezwalać innym na korzystanie z niej) w następujący sposób:

w sposób sprzeczny z niniejszymi warunkami użytkowania lub, jeśli ma to zastosowanie, naszymi warunkami dostaw, które są dostępne za pośrednictwem naszej witryny;

- w celach niezgodnych z prawem, niewłaściwych, nielegalnych, niemoralnych, obraźliwych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, krzywdzących, irytujących, naruszających prywatność, nękających lub obraźliwych lub w celu przekazywania takich materiałów (określonych przez nas według naszego wyłącznego uznania);

- przesyłanie "spamu", wiadomości-śmieci, łańcuszków lub masowych wysyłek;

- naruszanie czyjegokolwiek prawa do prywatności;

- naruszania praw autorskich, znaków towarowych, praw własności lub innych praw własności intelektualnej przysługujących nam lub osobom trzecim;

- szkodzić naszemu imieniu lub reputacji, naszym spółkom stowarzyszonym lub stronom trzecim;

- podszywania się pod któregokolwiek z naszych pracowników lub inną osobę lub używania fałszywego nazwiska podczas korzystania z naszej witryny lub sugerowania powiązania z nami;

- uzyskania lub próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną;

- penetrowania naszych środków bezpieczeństwa lub systemów innych podmiotów;

- generowania nadmiernej ilości ruchu internetowego (w tym między innymi ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonego ataku typu "odmowa usługi"), zakłócania naszej sieci lub korzystania z naszej witryny przez inne osoby lub angażowania się w działania mające na celu lub skutkujące pogorszeniem lub odmową świadczenia usług użytkownikom naszej witryny lub innym osobom;

- wprowadzania wirusów, robaków, szkodliwego kodu i/lub koni trojańskich lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe w Internecie lub na tej stronie internetowej lub w systemach innych podmiotów, a obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że wszystko, co pobiera lub wybiera do użytku z tej strony internetowej, jest wolne od takich elementów;

- z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo, nie manipulować w żaden sposób, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób kopiować lub modyfikować naszych systemów informatycznych, sprzętu i/lub oprogramowania, w tym naszej witryny; lub

- przesyłania informacji poufnych lub zastrzeżonych, chyba że wyłącznie na własne ryzyko.

Naruszając to postanowienie, użytkownik może popełnić przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania, a my będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej witryny natychmiast wygasa.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu "odmowa usługi", wirusami lub innymi szkodliwymi technologicznie materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej witryny lub pobieraniem przez niego jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na naszej witrynie lub na jakiejkolwiek witrynie z nią powiązanej.

Łącza do naszej witryny

Użytkownik może umieszczać łącza do naszej witryny, pod warunkiem, że czyni to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje, ale nie może umieszczać łącza w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieje.

Użytkownikowi nie wolno tworzyć linków z witryn, które nie są jego własnością.

Nasza witryna nie może być umieszczona w ramce na żadnej innej witrynie, ani nie można tworzyć linków do żadnej części naszej witryny innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia. Witryna, do której prowadzi link, musi być zgodna pod każdym względem z niniejszymi warunkami użytkowania (w tym między innymi z postanowieniami dotyczącymi dopuszczalnego użytkowania określonymi powyżej).

W przypadku chęci wykorzystania materiałów na naszej stronie w sposób inny niż określony powyżej, należy skierować prośbę na adres info@benel.nl.

Łącza z naszej witryny

Tam, gdzie nasza witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Sądy holenderskie będą miały wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich roszczeń umownych i/lub pozaumownych wynikających z lub związanych z wizytą na naszej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania w kraju zamieszkania użytkownika lub w innym odpowiednim kraju. Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub formowaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu holenderskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe używane lub przywoływane na naszej stronie są własnością ich odpowiednich właścicieli. Zmiany Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę stronę. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się z wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla niego wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

Twoje obawy

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących materiałów, które pojawiają się na naszej stronie, prosimy o kontakt pod adresem info@benel..nl.

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony, Team Namiot-czatownia.pl.

© 2022 - 2024 Namiot-czatownia.pl | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore